Παμπριζόκολλα SikaTack Drive συγκολλητικό παρμπρίζ ταχείας εφαρμογής SIKA

8.99 
Σύντομη Περιγραφή:

SikaTack ® - Drive απο την SIKA, ένα συγκολλητικό παρμπρίζ (παρμπριζόκολλα) ταχείας εφαρμογής. Δεν περιέχει διαλύτες για χρήση σε όλες τις μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων.

Τιμή σε πόντους: 1499 πόντοι
SikaTack_Drive παμπριζοκολλα
Μη Διαθέσιμο

Η SikaTack ® - Drive της SIKA είναι ένα συγκολλητικό παρμπρίζ (παρμπριζόκολλα) ταχείας εφαρμογής με πολύ μικρό χρόνο Ασφαλούς Αποχώρησης Οχήματος. Είναι εύκολο στη χρήση με εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.

  • Δεν απαιτείται η χρήση ασταριού.
  • Εύκολη και καθαρή ψυχρή εφαρμογή.
  • All in one Modulus για όλες τις μάρκες και μοντέλα αυτοκινήτων.
  • Αποτρέπει την ηλεκτρολυτική διάβρωση σε αμαξώματα αλουμινίου.
  • Κατάλληλο για αυτοκίνητα με εσωτερικές κεραίες (μη αγώγιμο).
  • Δεν περιέχει διαλύτες.
  • Χρόνος ασφαλούς αποχώρησης (σύμφωνα με το FMVSS 212/208) χωρίς ζώνες ασφαλείας.
  • Χωρίς αερόσακο: 1 h
  • Με διπλό αερόσακο: 2 h


Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Εικονογράμματα κινδύνου :

Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας : H334 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Δηλώσεις προφυλάξεων : Πρόληψη:
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/  εκνεφώματα. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. P284 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής. Επέμβαση: P304 + P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P342 + P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό. Διάθεση: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα:  202-966-0 διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο  931-274-8 Hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer Πρόσθετη Επισήμανση: EUH204 Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Άλλοι κίνδυνοι
Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του 0,1% ή υψηλότερα

Brands:
Sika

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (022002000013002000_SDS_S_SikaTack_Drive_el.pdf, 185 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική