Σπρέι αφαίρεσης ρητινών και πίσσας Tar & Resin Remover Motip 600ml

Τιμή σε πόντους: 940 πόντοι
8 Είδος(η)
Motip Tar & Resin Remover 000765

6.99 

Σπρέι αφαίρεσης ρητινών και πίσσας Tar & Resin Remover Motip με εξαιρετικές ιδιότητες διάλυσης που αφαιρεί αποτελεσματικά το ρετσίνι και την πίσσα από το αυτοκίνητο, χωρίς να βλάπτει το φινίρισμά του.

+

Το σπρέι καθαρισμού Tar & Resin Remover της Motip αφαιρεί αποτελεσματικά το ρετσίνι και την πίσσα από το αυτοκίνητο, χωρίς να βλάπτει το φινίρισμά του. Έχει εξαιρετικές ιδιότητες διάλυσης και έχει ένα ομιχλώδες σχέδιο ψεκασμού.

Το σπρέι αφαίρεσης ρητινών και πίσσας δεν αφήνει υπολείμματα και διαθέτει βαλβίδα 360 °.

Οδηγίες:

  • Πριν τη χρήση, ανακινήστε το αεροζόλ.
  • Εφαρμόστε το RTar & Resin Remover και αφήστε να δράσει.
  • Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βρωμιά με ένα πανί.
  • Για επίμονους λεκέδες, επαναλάβετε.

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP
Εικονογράμματα κινδύνου GHS02 GHS07
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες: ισοπροπυλική αλκοόλη
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Συμπληρωματικές δηλώσεις: EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Άλλοι κίνδυνοι  Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ  ΑΒΤ: Μη χρησιμοποιήσιμο  ΑΑαΒ: Μη χρησιμοποιήσιμο
Brands:
MOTIP DUPLI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (000765_-_MOTIP®_CAR_CARE_TAR_AND_RESIN_'REMOVER'_600_ML__GR_.pdf, 237 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

REWARDS PROGRAM

Χρήσιμα