Καθαριστικό σπρέι τροχών αυτοκινήτου MB0522 Mirror Bright Meguiar's 650ml

10 Είδος(η)
MB0522EU Mirror Bright Meguiars

22.21 

Καθαριστικό σπρέι τροχών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας MB0522EU της ΝΕΑΣ σειράς Mirror Bright Meguiars με καθαριστικά ουδέτερου pH και ειδικά συστατικά που διαλύουν την σκόνη φρένων και τα υπολείμματα σκουριάς προσφέρουν ταυτόχρονα ισχυρή ισχυρή δράση και απαλό καθαρισμό.

+

Το καθαριστικό σπρέι τροχών αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας MB0522 της ΝΕΑΣ σειράς Mirror Bright Meguiars είναι η σίγουρη λύση για καθαρισμό των τροχών κάθε οχήματος. Η σύνθεσή του με καθαριστικά ουδέτερου pH και ειδικά συστατικά που διαλύουν την σκόνη φρένων και τα υπολείμματα σκουριάς προσφέρουν ταυτόχρονα ισχυρή ισχυρή δράση και απαλό καθαρισμό.

Άριστο και για ζάντες χρωμίου και βαμμένες ή στιλβωμένες ζάντες.

Οδηγίες:

  • ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ. Χρήση μόνο σε κρύους τροχούς και υπό σκιά.
  • Ψεκάστε μπόλικη ποσότητα υλικού και στους τέσσερις τροχούς εξασφαλίζοντας πλήρη κάλυψη.
  • Αφήστε το προϊόν να δράσει για 1-2 λεπτά, μην το αφήσετε όμως να στεγνώσει.
  • Για καλύτερα αποτελέσματα περάστε την επιφάνεια με μία μαλακή βούρτσα.
  • Ξεπλύνετε διεξοδικά όλες τις ρόδες και κατόπιν στεγνώστε τις με μια απαλή πετσέτα βαμβακερή ή μικροϊνας.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. % κ.β. Mερκαπτοοξικό νάτριο 367-51-1 1 - 10 Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης 55965-84-9 < 0,0015
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H302 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσης. H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P301 + P312 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004 :Κάτω του 5% : Κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες.Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,µίγµα µεθυλχλωροϊσοθειαζωλινόνης και µεθυλισοθειαζωλινόνης (3:1). 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας MB0522EU (mb0522_msds_gr_34-9057-0-gr-201702.pdf, 204 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα