Προστατευτική αλοιφή φαναριών αυτοκινήτου Headlight Protectant G17110 Meguiar's 296ml

3 Είδος(η)
G17110 Headlight Protectant

12.18 

Η προστατευτική αλοιφή φαναριών αυτοκινήτου Headlight Protectant της Meguiar's βοηθά στη διατήρηση της διαύγειας των νέων και πρόσφατα καθαρισμένων φαναριών. Παρέχει ανθεκτική προστασία από τις βλαβερές ακτίνες UV. Προφυλάσσει από το κιτρίνισμα.

+

Προστατευτική αλοιφή φαναριών αυτοκινήτου Headlight Protectant της Meguiar's. Το θόλωμα και το κιτρίνισμα των φαναριών προκαλούνται από επιβλαβείς ακτίνες UV που οξειδώνουν και αποχρωματίζουν το πλαστικό.
Όπως το αντηλιακό, η μοναδική φόρμουλα της Headlight Protectant της Meguiar λειτουργεί ως φράγμα μεταξύ του πλαστικού και αυτών των επιβλαβών ακτίνων, παρατείνοντας τη διαύγεια και τη λάμψη των νέων ή παλιών φαναριών. Εφαρμόζοντας αυτό το προϊόν κάθε φορά που κερώνετε το αυτοκίνητό, σας εξασφαλίζει ότι οι προβολείς σας θα φαίνονται καινούριοι και φωτεινοί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Για να εφαρμόσετε την προστατευτική αλοιφή φαναριών αυτοκινήτου, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα καθαρό, μαλακό πανί ή ένα σφουγγάρι γυαλίσματος. Τρίβετε ελαφρώς στο φανάρι όπως θα κάνατε με ένα καθαρό γυαλιστικό και στη συνέχεια σκουπίζετε τα υπολείμματα. Εφαρμογή μόνο με το χέρι.

Αποτελεσματική σε ΟΛΑ τα διαφανή πλαστικά.


 Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |
Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Σεβακικός δις(1,2,2,6,6-πενταµεθυλο-4-πιπεριδινυλο)εστέρας 41556-26-7 255-437-1 0,1 - 1 Μονο-3-(3-(2H-βενζοτριαζολο-2-υλ)-5-τριτ-βουτυλο-4- υδροξυφαινυλο)-1-οξοπροπυλο αιθέρας πολυαιθυλενογλυκόλης 104810-48-2 0,1 - 1 Πολυµερική βενζοτριαζόλη 104810-47-1 0,1 - 1 Σεβακικός μεθυλο-1,2,2,6,6-πενταµεθυλo-4-πιπεριδινυλεστέρας 82919-37-7 280-060-4 < 0,1 Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο2H- εσοθειαζολ-3-όνης 55965-84-9 < 0,001
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος ή εµφανιστεί εξάνθηµα: Συµβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.  

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G17110 (g17110_msds_gr_19_6_17.pdf, 231 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα