Πάστα κεριού αυτοκινήτου με πολυμερή Ultimate Paste Wax G18211 Meguiar's 311gr

4 Είδος(η)
G18211 Ultimate Paste Wax

54.57 

Η υδροφοβική πάστα κεριού Ultimate Paste Wax της Meguiar's προσφέρει ανθεκτική προστασία με ενισχυμένη αντανακλαστικότητα και εκπληκτικό βάθος στο χρώμα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα σε πλαστικά και λάστιχα. Ιδανικό σε βερνίκια & γυαλιστερά χρώματα.

+

Το κερί αυτοκινήτου σε πάστα Ultimate Paste Wax είναι το πιο προηγμένο αμιγώς συνθετικό υδροφοβικό κερί της Meguiar's. Η σύνθεσή του με πολυμερή δημιουργεί προστατευτικό φράγμα μεγάλης διάρκειας που σταγονοποιεί το νερό, ενώ παράλληλα η νέα τεχνολογία λεπτού φιλμ της Meguiar’s® καθιστά την εφαρμογή εύκολη υπόθεση ακόμα και αν πρέπει να κερώσετε στον ήλιο!

Η πάστα κεριού Ultimate Paste Wax προσφέρει ανθεκτική προστασία με ενισχυμένη αντανακλαστικότητα και εκπληκτικό βάθος στο χρώμα, χωρίς να αφήνει κατάλοιπα σε πλαστικά και λάστιχα. Ιδανικό σε βερνίκια & γυαλιστερά χρώματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Πάστα κεριού με πολυμερή
  • Υδροφοβικό
  • Νέα τεχνολογία λεπτού φιλμ της Meguiar’s®
  • Δεν αφήνει κατάλοιπα σε πλαστικά και λάστιχα.
  • Ιδανικό σε βερνίκια & γυαλιστερά χρώματα.
  • Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 σφουγγαράκι εφαρμογής και 1 πετσέτα μικροϊνών.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
Στοιχεία επισήµανσης
CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ.
Σύµβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυµαστικό) |
    
Συστατικά:
Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Υδρογονοκατεργασµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου) 64742-48-9 265-150-3 30 - 60
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H228 Εύφλεκτο στερεό. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά.
Πρόληψη: P210A Μακριά από θερµότητα/θερµές επιφάνειες/σπινθήρες/γυµνές φλόγες και άλλες πηγές P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών.
Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P370 + P378G Σε περίπτωση πυρκαγιάς:Χρησιµοποιήστε ένα πυροσβεστικό µέσο κατάλληλο για εύφλεκτα υγρά όπως ξηρό χηµικό ή διοξείδιο του άνθρακα για την κατάσβεση.
Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 12% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 64% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον.
Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CASRN 64742-48-9 και 8052-41-3.Η σηµείωση N εφαρµόζεται στο CASRN 64742-46- 7.H228 αποδίδεται µε βάση τα δεδοµένα των ελέγχων που υποδεικνύουν ότι το προϊόν αυτό είναι ένα εύφλεκτο στερεό. 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G18211 Meguiar's (g18211_msds_gr_29_6_17.pdf, 273 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

Χρήσιμα