Κιτ επιδιόρθωσης φαναριών 2 Βημάτων Perfect Clarity Headlight Restoration Meguiar's

43.41 
Σύντομη Περιγραφή:

Σύστημα επιδιόρθωσης φαναριών 2 Βημάτων για ελαφριά έως μέτρια οξείδωση και κιτρίνισμα. Καθαρίζει, επαναφέρει και προστατεύει την διαύγεια των φαναριών και εμποδίζει την εκ νέου οξείδωση τους μέχρι και ένα χρόνο.

Το κιτ περιλαμβάνει:

1. Cleaning Solution 115ml

2. Headlight Coating 113gr

3. Cleaning Pads


Τιμή σε πόντους: 7235 πόντοι
G2970 Headlight Kit
Σε Απόθεμα
+

Επιδιορθώστε και επαναφέρετε την διαύγεια των φαναριών με το Perfect Clarity Headlight Restoration Kit της Meguiar's που καθιστά γρήγορη και εύκολη την αποκατάσταση των θαμπών, κιτρινισμένων και οξειδωμένων φαναριών, με μόλις 2 βήματα!

- Βήμα 1: Καθαρισμός
- Βήμα 2: Επίστρωση για επαναφορά και προστασία της διαύγειας που εμποδίζει την εκ νέου οξείδωση μέχρι και ένα χρόνο.

Οδηγίες:

- Εφαρμόστε το καθαριστικό Cleaning solution. Χρησιμοποιώντας κίνηση εμπρός και πίσω, καθαρίστε προσεκτικά ολόκληρη την επιφάνεια του προβολέα.
- Η επιφάνεια έχει καθαριστεί σωστά όταν έχει ομοιόμορφη, ματ όψη σε όλο τον προβολέα.
- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και στεγνώστε τελείως.
- Εφαρμόστε την επίστρωση για επαναφορά και προστασία της διαύγειας Haedlight Coating και αφήστε να στεγνώσει για 3-5 λεπτά.
- Συνεχίστε με τη δεύτερη στρώση. Η επικάλυψη στεγνώνει πλήρως εντός 24 ωρών.Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ.
Σύµβολα: GHS02 (φλόγα) |GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |GHS09 (Περιβάλλον) |

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. H229 ∆οχείο υπό πίεση. Μπορεί να εκραγεί εάν θερµανθεί. H319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισµό στα µάτια. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα | H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P210A Μακριά από θερµότητα/θερµές επιφάνειες/σπινθήρες/γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. — Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
Αποθήκευση: P410 + P412 Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να µην εκτίθεται σε θερµοκρασία ανώτερη των 50 °C/122F. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς. 
Σηµειώσεις για την επισήµανση:
Ενηµερωµένο ως προς τον Κανονισµό (EC) No.648/2004 για τα απορρυπαντικά. Συστατικά κατά 648/2004: Κάτω του 5%: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,αµφοτερική επιφανειοδραστική ουσία. Περιέχει επίσης: Αρωµατικές ουσίες,υδροξυισοεξυλο 3-κυκλοεξενο καρβοξαλδεΰδη. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CAS 8052-41-3 και 64742-48-9.  


Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G2000 Headlight Kit (g2000_msds_gr_29_6_17.pdf, 106 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική