Γυαλιστική αλοιφή κερί Quick Wax σε σπρέι 473ml 3M

9.70 
Σύντομη Περιγραφή:

Γυαλιστική αλοιφή αυτοκινήτου με κερί Carnauba σε σπρέι Quick Wax για μεγαλύτερη προστασία.

Τιμή σε πόντους: 1617 πόντοι
3M Quick Wax 39034
Μη Διαθέσιμο

Γυαλιστική αλοιφή αυτοκινήτου με κερί σε σπρέι Quick Wax. Ψεκάζεται και στεγνώνει γρήγορα, δίνει ομοιόμορφο φινίρισμα και υψηλή γυαλάδα. Περιέχει κερί Carnauba για μεγαλύτερη προστασία. Έχει μεγάλη διάρκεια Εξαιρετικό για γρήγορη τοπική εφαρμογή. Πολύ γρήγορο στην εφαρμογή. Εφαρμόζεται τόσο σε στεγνό όσο και σε βρεγμένο αυτοκίνητο.

Εφαρμογή:Το αυτοκίνητο να μην είναι εκτεθειμένο στον ήλιο. Πλύνετε το αυτοκίνητο καλά πριν την εφαρμογή με το Ειδικό Συμπυκνωμένο Υγρό Σαπούνι 39000 της 3MTM. Ψεκάστε και αφήστε μέχρι να στεγνώσει ελαφρώς. Σκουπίστε απαλά με το 39016 3MTM Πανάκι Μικροινών. Επαναλάβετε την διαδικασία σταδιακά σε όλο το αυτοκίνητο.

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σύμβολα: GHS07 (Θαυμαστικό) |

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ  Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P280E Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Απόκριση: P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτεγιατρό. Απόρριψη: P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. 
Οδηγία επικινδύνων ουσιών(67/548/EEC)/παρασκευασμάτων(1999/45/EC).
Σύμβολα Ερεθιστικό

Περιέχει: Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης Φράσεις επικινδυνότητας: R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Φράσεις ασφαλείας: S23C Μην αναπνέετε ατμούς ή εκνεφώματα. S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

Brands:
3M

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας 3M Quick Wax 39034 (3M_Quick_Wax_39034.pdf, 199 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Σχετικά προϊόντα