Αλοιφή γυάλισματος αυτοκινήτου Βήμα 2 Deep Crystal A3116 Meguiar's 473ml

Τιμή σε πόντους: 1965 πόντοι
3 Είδος(η)
A3116 Deep Crystal Step 2

14.62 

Γυαλιστική αλοιφή Deep Crystal Polish step 2, το απαραίτητο επιπλέον βήμα για να δημιουργήσετε την απόλυτη, υγρή όψη στην επιφάνεια του αυτοκινήτου. Συντηρεί και τρέφει το χρώμα πριν το κέρωμα χάρη στην αναπλήρωση με πολύτιμα έλαια.

+

Η Deep Crystal Polish είναι μια καθαρά γυαλιστική αλοιφή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να δημιουργεί ένα εκθαμβωτικό, υψηλής στιλπνότητας φινίρισμα. Συντηρεί και τρέφει το χρώμα πριν το κέρωμα χάρη στην αναπλήρωση με πολύτιμα έλαια. Κάνει τα σκούρα χρώματα πιο έντονα με βαθιές αντανακλάσεις και τα ανοιχτά χρώματα βαθύτερα και καθαρότερα.
Αυτή η αλοιφή γυαλίσματος είναι το ενδιάμεσο στάδιο του συστήματος τριών βημάτων Deep Crystal. Η δημιουργία απίστευτων αποτελεσμάτων δεν είναι πάντοτε εφικτή με ένα μόνο βήμα, αυτό το σύστημα τριών βημάτων είναι ιδανικό για τους λάτρεις του αυτοκινήτου καθώς και για εκείνους που δεν φροντίζουν την βαφή του αυτοκινήτου τόσο συχνά όσο θα έπρεπε.

Πάντοτε να εφαρμόζετε κερί μετά τη γυαλιστική αλοιφή για να κλειδώσετε στη λάμψη και να προστατεύσετε το χρώμα του αυτοκινήτου.

Οδηγίες:

1. Εφαρμόστε σε επιφάνεια αφού έχει καθαριστεί με την Deep Crystal Paint Cleaner Step 1.
2. Τοποθετήστε όλη την επιφάνεια του σφουγγαριού Soft Foam πάνω στην επιφάνεια του αυτοκινήτου και με ελαφριά πίεση σε κυκλικά μοτίβα απλώστε την αλοιφή γυαλίσματος.
3. Πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, χρησιμοποιήστε μια πετσέτα Microfibre Supreme Shine για να σκουπίσετε οποιαδήποτε υπολείμματα του προϊόντος πριν στεγνώσει.
4. Συνεχίστε με επόμενο βήμα Deep Crystal Carnauba Wax Step 3

Χρήση μόνο με σφουγγάρι χεριού.

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑΣτοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008
ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ.
Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) | GHS08 (ΚίνδυνοςΥγείας) |

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β. Μέσος αλειφατικός διαλύτης νάφθας 64742-88-7 265-191-7 5 - 15 Λευκό ορυκτό έλαιο πετρελαίου 8042-47-5 232-455-8 1 - 10
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση: Nευρικό σύστηµα | 
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά: P102 Μακριά από παιδιά. Πρόληψη: P260A Μην αναπνέετε ατµούς. Απόκριση: P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Απόρριψη: P501 ∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους ισχύοντες τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισµούς.
Συµπληρωµατικές δηλώσεις κινδύνου: EUH208 Περιέχει Μίγµα 5-χλωρο-2-µεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνης και 2-µεθυλο-2Hισοθειαζολ-3-όνης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 1% του µείγµατος, αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας στοµατικής τοξικότητας. Περιέχει 12% των συστατικών µε άγνωστους κινδύνους για το υδάτινο περιβάλλον. Συστατικά κατά (EU) No 528/2012 για τα βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν : Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1).Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Σηµειώσεις για την επισήµανση: Η H304 δεν απαιτείται στην επισήµανση του προϊόντος εξαιτίας του ιξώδους του. Η σηµείωση P εφαρµόζεται στο CAS 64742-48-9. 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας A3116 Deep Crystal Step 2 (a3116_msds_gr_16_6_17.pdf, 266 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. +24%

REWARDS PROGRAM

Χρήσιμα