Ψιλή πάστα γυαλίσματος μετάλλων Meguiar's Finishing Metal Polish G15605 142gr

22.88 
Σύντομη Περιγραφή:

Finishing Metal Polish, ψιλή πάστα γυαλίσματος μετάλλων, ήπιο γυαλιστικό φινιρίσματος με ιδιαίτερα λεπτόκκοκα λειαντικά για χρήση σε μη επιστρωμένες μεταλλικές επιφάνειες. Αφαιρεί μικρές ατέλειες όπως ολογράμματα και λεπτές γρατσουνιές και χαρίζει γυαλάδα «καθρέπτη». 

Τιμή σε πόντους: 3813 πόντοι
G15605
Σε Απόθεμα
+

Η ψιλή πάστα γυαλίσματος μετάλλων Finishing Metal Polish της Meguairs, είναι ένα ήπιο γυαλιστικό φινιρίσματος με ιδιαίτερα λεπτόκκοκα λειαντικά για χρήση σε μη επιστρωμένες μεταλλικές επιφάνειες.


▶ Χαρίζει γυαλάδα  «καθρέπτη».

▶ Είναι για ασφαλής χρήση σε: μπρούτζο, αλουμίνιο, χαλκό, χρώμιο, ανοξείδωτο χάλυβα, νικέλιο. 

▶ Με σύνθεση υψηλής στιλπνότητας, που αφαιρεί μικρές ατέλειες όπως ολογράμματα και λεπτές γρατσουνιές.

▶ Μην αφήνετε το προϊόν να στεγνώσει μόνο του-σκουπίστε με πετσέτα 100% βαμβακερή ή από μικροϊνες..

▶ Ήπιο γυαλιστικό φινιρίσματος

▶ Με λεπτόκοκκα λειαντικά για χρήση σε μη επιστρωμένες μεταλλικές επιφάνειες.  Προσδιορισµός επικινδυνότητας 

  2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ: ∆ιάβρωση / ερεθισµός του δέρµατος, Κατηγορία 2 - Ερεθ. ∆έρµ 2, H315 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους-απλή έκθεση, Κατηγορία 3 - STOT SE 3, H336 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον (Χρόνια), Κατηγορία 3 - Yδάτινο  Χρόνια  3, H412     2.2. Στοιχεία επισήµανσης CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EC) No 1272/2008    ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ.    Σύµβολα: GHS07 (Θαυµαστικό) |   

Συστατικά: Συστατικό C.A.S. No. EC No. % κ.β.  Υδρογονοκατεργασµένη βαρειά νάφθα (πετρελαίου)  64742-48-9 265-150-3   < 20 Υδρογονοκατεργασµένα ελαφρά κλάσµατα πετρελαίου  64742-47-8 265-149-8    1 -  5  

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ: H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.  

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Γενικά:   P102 Μακριά από παιδιά. P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συµβουλή, να έχετε µαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.    Πρόληψη:   P261A Αποφεύγετε την αναπνοή ατµών. 

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο σαπούνι και νερό. P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισµός του δέρµατος : Συµβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Brands:
Meguiar's

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας G15605 Finishing Metal Polish Meguiar's (g15605_msds_gr_22_6_17_1.pdf, 199 Kb) [Λήψη]

Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις

Γράψτε μια κριτική


Χρήσιμα

  1.  Προαπαθούμε για τα καλύτερα προϊόντα την σωστή εξυπηρέτηση και το ιδανικό after sales.Γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τις δίκες σας ανάγκες.
  2. Σας διαβεβαιώνουμε ότι διαφυλάσσουμε πλήρως τα προσωπικά σας στοιχεία. 
  3. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγείλατε είναι σε έλλειψη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.
  4.   Δεχόμαστε επιστροφή εφόσον το προϊόν είναι ελαττωματικό 
  5.  Εξυπηρέτηση πελατών από τις 8:00 έως 14:30 μεσημέρι και από 17:00 έως 21:00 το βράδυ.

.